Pravidla soutěže

0

Šéfredaktorka Elly

I. Organizátor akce

HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín, IČ 49973053
(dále jen "Organizátor")

II. Termín akce a rozsah

1. Spotřebitelská akce probíhá od 13. 11. 2015 08:00 do 30. 11. 2015 11:59 na stránkách a facebookovém profilu http://www.pecenevarene.cz/

2. Výherci budou zveřejněni do 7 dní od ukončení akce na webu a facebookovém profilu http://www.pecenevarene.cz

3. Akce je možné ukončit dříve za podmínky dle čl. VIII. těchto pravidel.

4. Akce včetně distribuce cen probíhá jen na území České republiky.

III. Podmínky účasti v akce

1. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba plně svéprávná s trvalým bydlištěm v České republice mimo osob dle odstavce 2 a 3 článek III. těchto Pravidel, která ve stanoveném termínu splní zadané úkoly (zaregistruje se na webu a přidá svůj komentář do diskuze „Z mála surovin hodně jídla pro všechny“) na webu a facebookovém profilu http://www.pecenevarene.cz

2. Akce se smí účastnit pouze osoby starší 18 let a osoby plně svéprávné. Osoby nesplňující tyto požadavky budou z akce bez jakýchkoli nároků vyloučeny.

3. Z účasti v Akce jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín, IČ 49973053 a osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 22 Občanského zákoníku.

IV. Pravidla akce

1. Do akce budou zařazeni všichni, kteří splní zadané úkoly (zaregistruje se na webu a přidá svůj komentář do diskuze „Z mála surovin hodně jídla pro všechny“) webu a facebookovém profilu http://www.pecenevarene.cz, a to v termínu konání akce dle článku II. těchto pravidel.

2. Svou registrací do akce dáváte souhlas společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se zpracováním osobních údajů v uvedeném rozsahu za účelem rozesílání obchodních sdělení a řádné přepravy výher a souhlas se zasíláním obchodních sdělení na Vaši e-mailovou adresu. Tento svůj souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat. Dále máte právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu či doplnění, a to prostřednictvím e-mailové zprávy na redakce@pecenevarene.cz

3. Svou registrací do akce dáváte souhlas s tím, že správce osobních údajů může osobní údaje předat třetím subjektům za účelem řádné přepravy výher a rozesílání obchodních sdělení, těmito subjekty jsou poskytovatelé služeb rozesílky obchodních sdělení a dopravci.

4. Z jedné e-mailové adresy se může účastnit jen jeden soutěžící.

V. Mechanismus určení výherců v akci

1. Akce končí nejpozději 10. 12. 2015.

2. V Akci vyhrávají ti soutěžící, kteří splní podmínky akce dle definice v odstavci 1 článku IV, splní všechny podmínky. Výhry budou rozdány takto:

· Rychlovarná konvice – nejzajímavější příspěvek vybraný redakcí

3. Výherci budou Organizátorem kontaktováni elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uvedli, a budou vyzvány, aby uvedli svou korespondenční adresu, na kterou bude zaslána výhra. Výhry budou odeslány do 14 dnů od ukončení akce.

VI. Ceny, jejich výběr a předání

1. Cenou se pro účely této akce rozumí:

· Rychlovarná konvice – nejzajímavější příspěvek vybraný redakcí

2. Cen bude předána výherci takto: Výherci budou Organizátorem kontaktováni elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uvedli, a budou vyzvány, aby uvedli svou korespondenční adresu, na kterou bude zaslána výhra. Výhry budou odeslány do 14 dnů od ukončení akce. V případě, že se Organizátorovi nepodaří opakovaně výherce kontaktovat, výhra nebude doručena.

3. Organizátor si vyhrazuje právo na využití jakýchkoli v této Akci případně nevydaných cen (vč. cen, které nejsou převzaty určenými výherci do 8. 12. 2015) pro své další marketingové či obchodní potřeby.

VII. Souhlas s použitím osobních údajů

1. Osobní údaje v rozsahu uvedeném či zpřístupněném Účastníkem při registraci budou zpracovávány v automatizovaně vedené databázi Organizátora jako správcem, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu, a to pro marketingové účely, zejména zasílání obchodních sdělení a také pro komunikaci a zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky a řádné přepravy výher. Jiným subjektům nebudou osobní údaje zpřístupněny. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů a má také právo kdykoli svůj souhlas odvolat v sídle organizátora. Dále souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení, video záznam, které Organizátor získá v souvislosti s pořádáním, vyhodnocením a převzetím výhry, může být použito pro marketingové účely Organizátora po dobu 5 let.

2. Zúčastněním se akce dává Účastník souhlas s tím, že Společnost HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o. může předávat osobní údaje výherce/účastníka za účelem řádné přepravy zboží a obdobného účelu třetím osobám, a to dopravcům. Dále pak za účelem rozesílky Direct mailu.

3. Jestliže Organizátor zjistí nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů Účastníků, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Na základě žádosti správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně osobní údaje ze své databáze a to bezplatně. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má Účastník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VIII. Další důležité podmínky spotřebitelské akce

1. Organizátor neodpovídá za dopravu zpráv či jakékoliv technické závady a obtíže.

2. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla.

3. Výhry v této akci nejsou předmětem kupní smlouvy, a proto se na ně nevztahují ustanovení o právech z vadného plnění dle Občanského zákoníku.

4. Organizátor je oprávněn bez dalšího upozornění vyřadit z akce Účastníky, kteří dle výlučného posouzení pořadatele nehrají férově či nedodržují pravidla. Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Účastníkem v rámci akce. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Účastníkem je Organizátor oprávněn jej z akce vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné.

5. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto není účastníkům akce nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Na výhru neexistuje právní nárok.

6. Tato akce není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci akce neposkytuje účastník Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány Organizátorovi, nikoliv Facebooku.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Organizátor neodpovídá za úplnost těchto Pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s akcí. Tato Pravidla jsou považována v rámci akce za jediná, úplná a konečná.

2. Účast v akci je dobrovolná a účastník svou účastí v akci vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.

3. Pravidla jsou ve svém plném znění po dobu trvání akce zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách www.pecenevarene.cz a zároveň uložena v písemné podobě na adrese: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín